Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten

Opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. 40596609

Artikel 1 Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zij van toepassing op alle door een groothandelaar in bloemkwekerij producten (hierna te noemen “verkoper”) gedane aanbiedingen en tussen verkoper en een cliënt (hierna te noemen “koper”) gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.

 • Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomst

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de koper aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie der order door de verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.

Artikel 3 Prijzen

 • De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld. Zij zijn gebaseerd op de geldende dagprijzen, zoals door vraag en aanbod tot stand gekomen.

 • Afwijking van de overeengekomen prijs(limiet), zonder voorafgaande instemming van de koper, is niet toegestaan.

 • De prijzen zijn:

  • af bedrijf verkoper;

  • exclusief BTW, kosten van emballage, invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van in en uitladen, transport, verzekering, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek.

  • de prijzen worden geacht te zijn genoteerd in euro’s of, daaraan gerelateerd tegen de dagkoers, in een valuta zoals op de factuur vermeld.

Artikel 4 Levering en leveringstijd

 • De verkoper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaken.

 • De verkoper is gehouden de koper van de overmachtsituatie onmiddellijk mededeling te doen en is als dan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.

  • Als plaats van levering de opslagplaats/verwerkingsruimte van de verkoper.

  • Bij verzending door middel van het eigen transportmiddel van verkoper geldt, in afwijking van het bepaalde onder a., als plaats van levering de plaats van bestemming.

  • Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt, in wijking van het bepaalde onder a., als plaats van levering de plaats van vertrek van de ingeschakelde derde.

 • Francolevering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeengekomen en door de verkoper is vermeld op de factuur.

 • Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.

 • Indien de koper de bestelde producten niet op tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van het kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door koper te zijn geannuleerd. Alsdan is de verkoper gerechtigd de betreffende producten te verkopen. De in gebreke zijnde koper is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van de verkoper, voor zijn rekening te nemen.

 • De verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.

Artikel 5 overmacht

 • Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de verkoper dit de koper zo snel mogelijk per telefax/telex/ telegram of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

 • De verkoper kan in geval van overmacht na overleg met de koper de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

 • Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.

 • Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, brand, extremen weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

Artikel 6 Kwaliteit en gezondheid

 • De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.

 • De te exporteren producten dienen voorts te voldoen aan de fytosanitaire overheidseisen die ten aan zien van de betreffende bloemkwekerijproducten in het land van invoer van kracht zijn. Eventuele gebreken dienaangaande geven de koper geen recht op schadevergoeding of recht op annulering van de overeenkomst, tenzij de koper de verkoper voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte heeft gebracht van eventuele bijzondere fytosanitaire eisen.

Artikel 7 verpakking

 • Verpakking geschiedt op in de bloemen en plantengroothandel gebruikelijk wijze en wordt door de verkoper als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

 • Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

 • Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens etc.), die eigendom blijven van verkoper, worden eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen te worden geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de koper separaat in rekening gebracht. Indien de terugzending van het materiaal in correcte staat binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten , eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik, plaats vinden.

 • Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers etc.), dat aan de koper in bruikleen is gegeven, behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal de koper alsnog in rekening te brengen en de eventuele schade, veroorzaakt door het in gebreke zijn van koper, op hem te verhalen.

 • Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de koper in rekening gebracht.

Artikel 8 Verlading en transport

 • Verlading en verzending moeten op doelmatige wijze geschieden

 • Indien de koper geen transportmiddel voorschrijft, kiest de verkoper voor de meest gebruikelijke wijze van transport.

 • De kosten van het transport worden door de verkoper in rekening gebracht.

 • Bij verzending per eigen transportmiddel is de verkoper aansprakelijk voor de schade , die tot aan de aanvaarding van de producten door de koper ontstaat.

 • In afwijking van het bepaalde onder 4. is de verkoper, bij inschakeling van een expediteur, slechts aansprakelijk voor schade, die tot aan de aanvaarding van de producten door de expediteur ontstaat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt