AVG-privacyverklaring Flora United international

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens:
Als u met Flora United International een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 

 • Naam en adres;
 • Contactgegevens (telefoon en/of e-mail);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, fiscaal nummer);
 • Andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten
Als u gebruik maakt van onze diensten of anderzijds contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien.

 • Gegevens die betrekking hebben op randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 • Uw communicatievoorkeur en instellingen.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming;
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u;
 3. Wettelijke verplichting;
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. Gerechtvaardigd belang van Flora United International e.o. een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad) preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuidhouding, juridische zaken en intern beheer.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens:
Flora United International verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, het afhandelen van bestellingen (incl. facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling;
 • Het bieden van een klantservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantie verplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken.

 

Delen met derden:
Flora United International deelt uw persoonsgegevens NIET met derden tenzij in de volgende gevallen en met bijbehorende redenen:

 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
 • Als wij vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of van misbruik dan kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen handhavende autoriteiten zijn, zoals Openbaar Ministeries of toezichthouders.

 

Hoe wij gegevens bewaren:
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent bij Flora United International of interesse blijft tonen in de diensten van ons zijn wij wettelijk verplicht de gegevens te bewaren, of op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren voor zover noodzakelijk.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken:
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen, wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

 

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop gebaseerd is;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op dataportabiliteit.

Beveiliging en bescherming van gegevens:
Flora United International past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Flora United International heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Contact:
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy statement kunt u contact opnemen met:

 

Flora United International

Mijsherenweg 4

1424 CB De Kwakel

+31 297 387885

info@floraunited.nl